Kan ik een beroep doen op overmacht door de corona-crisis?

Veel ondernemers hebben nu moeite met hun contractuele verplichtingen nakomen. Het kan zijn dat je als ondernemer jouw verplichtingen niet meer kunt nakomen, bijvoorbeeld omdat het productieproces stilligt. Kunt je dan aangeven dat er sprake is van een overmachtsituatie?  

 

Gevolgen van niet nakomen van de overeenkomst

De algemene regel is dat partijen hun verplichtingen uit de overeenkomst moeten nakomen. Zou een partij dit niet doen, dan is er sprake van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Door het niet nakomen van de verplichtingen kan de andere partij schade lijden, waardoor de tekortschietende partij aansprakelijk kan worden gesteld.  

 

Overmacht

Gedurende deze coronacrisis is het mogelijk dat je jouw verplichtingen niet meer kunt nakomen, bijvoorbeeld omdat jouw fabrikant niet meer produceert of jouw leverancier niet meer levert. In deze gevallen zou je een beroep kunnen doen op overmacht.  Een beroep op overmacht is mogelijk als de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet ouw schuld is. Bij een succesvol beroep op overmacht, bent je niet aansprakelijk voor de schade die de andere partij lijdt. 

 

Overmachtsbepaling?

Het is mogelijk dat je in jouw algemene voorwaarden al een overmachtsbepaling hebt of dat een dergelijke bepaling staat opgenomen in het contract. Indien dit het geval is, dan moet hier goed naar gekeken worden; meestal staat hierbij opgenomen wat de gevolgen zijn van een overmachtssituatie. Zo kan als gevolg staan opgenomen dat de verplichtingen worden opgeschort maar het is ook mogelijk dat de overeenkomst dan mag worden beëindigd. Mocht er geen overmachtsbepaling in het contract of in de algemene voorwaarden zijn opgenomen, dan geldt de wettelijke bepaling. 

Of je als ondernemer een beroep kunt doen op de overmachtsbepaling hangt af van de omstandigheden van het geval. Misschien is het voor de partijen nog wel mogelijk om maatregelen te nemen om de effecten van het coronavirus te beperken of kon een leverancier gebruik maken van alternatieve bevoorradingsbronnen. 

 

Conclusie 

Of een ondernemer beroep kan doen op een overmachtsclausule hangt er dus vanaf of een partij juridisch of fysiek onmogelijk de contractuele verplichtingen kan nakomen. Een beroep op de clausule is dus niet mogelijk als contractuele verplichtingen nog wel zouden kunnen worden nagekomen, maar dit voor partijen moeilijker of onrendabel zal zijn. 

Heb je hulp nodig omdat je niet weet of een beroep op overmacht mogelijk is? Neem dan contact met ons op. 

Deel deze blog