Hoe kan ik gebruik maken van de Wet Bescherming Bedrijfsgegevens?

In oktober is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen aangenomen. Dit was naar aanleiding van de Europese Richtlijn over de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsgeheimen. In deze wet staat beschreven wat er onder een bedrijfsgeheim moet worden verstaan en wat een bedrijf hiertegen kan doen. Maar wat heb jij aan de Wet bescherming bedrijfsgeheimen? En wat moet je hier zelf voor doen?

Voor de Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Voor de invoering van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen bestond er geen specifieke wet voor bescherming van bedrijfsgeheimen. Vaak wordt er gebruik gemaakt van een geheimhoudingsovereenkomst, ook wel een “Non Disclosure Agreement” genoemd. Bedrijven kunnen zo in een contract afspreken dat bepaalde informatie geheim moet blijven. Wanneer een bedrijf deze overeenkomst niet nakomt, dan levert dat een wanprestatie op, waarbij een schadevergoeding kan worden gevorderd.

Wanneer er geen contractuele afspraken zijn gemaakt, dan kan een bedrijf een beroep doen op de onrechtmatige daad. In de rechtspraak is het niet helemaal duidelijk wanneer er wel of geen sprake is van een onrechtmatige daad.

 

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Deze wet maakt het beschermen van de bedrijfsgeheimen makkelijker, omdat de wet een wettelijk kader geeft. Er zijn voor bedrijfsgeheimen 3 vereisten:

  • De informatie is geheim; de informatie is dus niet algemeen toegankelijk of algemeen bekend voor degenen die zich er gewoonlijk mee bezighouden
  • De informatie moet handelswaarde bezitten, omdat de informatie geheim is
  • Er moeten beschermingsmaatregelen zijn genomen; het bedrijf moet dus maatregelen hebben getroffen om zo te voorkomen dat de informatie niet in de verkeerde handen terecht komt. Een voorbeeld van zo’n maatregel is een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomsten van de werknemers, een geheimhoudingsclausule in contracten of het bewaken van het bedrijf en de betrokken installatie.

 

Optreden tegen een schending van een bedrijfsgeheim

Op grond van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen kan er worden opgetreden tegen het onrechtmatige verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen.
In sommige gevallen kan het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van het bedrijfsgeheim worden gerechtvaardigd. Dit is bijvoorbeeld het geval als de bedrijfsgeheimen openbaar worden gemaakt voor het onthullen van wangedrag, fouten of illegale activiteiten. Dit mag op voorwaarde dat er wordt gehandeld met het oog op de bescherming van het algemeen belang. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een klokkenluider.  
Het bedrijf zal moeten aantonen dat er een inbreuk is gemaakt op een bedrijfsgeheim. Vervolgens kan de houder van het bedrijfsgeheim tegen de inbreukmaker een vordering instellen bij de voorzieningenrecht of rechter. De voorzieningenrechter zal een maatregel opleggen, zodat de inbreukmaker niet langer een inbreuk kan maken op jouw recht. De rechter kan een maatregel of een schadevergoeding opleggen aan de inbreukmaker.

 

Conclusie

De Wet bescherming bedrijfsgegevens heeft als voordeel dat enkele situaties als onrechtmatig worden bestempeld. Met de Wet bescherming bedrijfsgegevens worden bedrijfsgeheimen beter beschermd, waardoor de concurrentiepositie van de werkgever wordt bewaakt. Om een beroep op deze wet te kunnen doen, is het van belang om in arbeidsovereenkomsten een geheimhoudingsbeding overeen te komen of technische voorzorgmaatregelen te treffen.


Heeft iemand een inbreuk gemaakt op jouw bedrijfsgeheimen, dan is het van belang dat je snel handelt, aangezien dit gevolgen heeft voor de concurrentiepositie van jouw bedrijf.


Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dat gerust contact met mij op.

 

Denise aan de Wiel

 

 

Deel deze blog