Kan een opdrachtgever een ZZP'er binden aan een concurrentiebeding?

Tussen werkgevers en werknemers is het concurrentiebeding een bekend verschijnsel. Met de komst van steeds meer ZZP'ers zien wij dat het concurrentiebeding steeds vaker van toepassing wordt verklaard in de relatie tussen opdrachtgever en ZZP'er. Maar mag dit eigenlijk wel? In dit blog gaan wij in op de regels hieromtrent.

Het concurrentiebeding tussen werkgever en werknemer

Het concurrentiebeding houdt in dat een werknemer voor een bepaalde periode, binnen een bepaald gebied en gedurende een bepaalde tijd de overeengekomen werkzaamheden niet mag uitvoeren. Het doel hiervan is om de werkgever te beschermen tegen directe concurrentie van zijn werknemer na einde dienstverband. Een concurrentiebeding is een zeer vergaand beding en maakt inbreuk op één van onze grondrechten, namelijk het recht op vrije arbeidskeuze.

In de wet (artikel 7:653 van het Burgerlijk Wetboek) is opgenomen dat het concurrentiebeding tussen een werkgever en een werknemer schriftelijk overeengekomen dient te worden. De wetgever heeft dit ter bescherming van de werknemer opgenomen. De wetgever gaat er namelijk vanuit dat, wanneer het beding schriftelijk overeen wordt gekomen, de werknemer goed na heeft gedacht of hij of zij hiermee akkoord wenst te gaan.

Sinds 1 januari 2015 mogen een werkgever en werknemer een concurrentiebeding nog slechts overeenkomen bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of indien de werkgever kan aantonen dat het concurrentiebeding noodzakelijk is gezien zwaarwegende bedrijfsbelangen.

 

 

Het concurrentiebeding tussen opdrachtgever en ZZP’er

Opdrachtgevers proberen eenzelfde constructie te gebruiken bij het inhuren van ZZP’ers. In de overeenkomst van opdracht wordt dan afgesproken dat de ZZP’er na het beëindigen van de overeenkomst gedurende een bepaalde periode zijn of haar werkzaamheden niet mag uitvoeren in een bepaald gebied. Dit heeft uiteraard enorme consequenties voor de ZZP’er.

Bij de rechter kwam dan ook onlangs de vraag aan de orde of een ZZP’er een vergelijkbare positie heeft als de werknemer bij het overeenkomen van een concurrentiebeding en dus enige bescherming geniet.

De rechter oordeelde inderdaad dat ook de ZZP’er enige bescherming nodig heeft met betrekking tot het concurrentiebeding en dat dus niet al te snel aangenomen mag worden dat de ZZP’er met het concurrentiebeding heeft ingestemd. Zo zal ook de ZZP’er een concurrentiebeding schriftelijk overeen moeten komen.

Wil jouw opdrachtgever jou binden aan een concurrentiebeding, dan doe je er goed aan eerst juridisch advies in te winnen. Pas op dat je je niet zodanig bindt dat jij jouw werkzaamheden voor een periode niet meer kunt uitvoeren.

 

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.

Deel deze blog